Privacy verklaring 

Praktijk Sinnig hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Sinnig houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Altijd nadrukkelijk toestemming vragen voor verwerking van persoonsgegevens
 • Enkel díe persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn om optimale zorg aan u te kunnen bieden
 • Deze persoonsgegevens verwerken én gebruiken met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging van deze gegevens
 • Nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Nooit persoonsgegevens doorverkopen voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten

Wij respecteren uw privacy. Naast vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens zullen wij eveneens vertrouwelijk omgaan met alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Een natuurgeneeskundige heeft net als een arts of specialist een geheimhoudingsplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten Praktijk Sinnig

Indien u gebruik maakt van natuurgeneeskundige zorgverlening, dan zijn wij gebonden aan wettelijke regels en eisen, waardoor wij gegevens van u nodig hebben. Naast persoonsgegevens vragen wij u gegevens over uw huidige gezondheidssituatie en klacht. Op deze wijze voldoen wij aan de gestelde wetten en eisen. Daarbij kunnen wij met deze gegevens ons beroep goed uitoefenen, waardoor u de beste zorg ontvangt. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van administratieve processen (o.a. facturering), zorgprocessen (o.a. behandeldossier) en communicatie (o.a. met u en bijvoorbeeld uw huisarts of specialist). Overleg zal altijd met uw toestemming en in samenspraak plaatsvinden.

De gegevens die wij van u verwerken zijn:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Behandelend arts/specialist (indien van toepassing)
 • Zorgverzekering en registratienummer
 • Voor de behandeling relevante gegevens over uw gezondheidssituatie

Wij zijn wettelijk verplicht deze persoonsgegevens in combinatie met uw behandeldossier gedurende 20 jaar te bewaren. De hard-copy gegevens worden bewaard in een afgesloten kast. 

Praktijk Sinnig werkt daarnaast samen met andere partners:

 • JAS-administratie, advies en automatisering, Mouneleane 1, 9241 HA Wijnjewoude
 • VORM ELEVEN Communicatie & Creatie, Pinksterblom 14, 9104 HW Damwâld

Al onze partners zijn eveneens gebonden aan de AVG en zijn daarmee verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens én mogen eveneens gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals in het kader van een politieonderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Praktijk Sinnig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact op via nynke[at]sinnig.nl.

Praktijk Sinnig heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Al uw hard-copy gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.
 • Een zogeheten ‘çlean desk policy’ wordt gehanteerd
 • ‘Up to date’ houden van de beveiliging van de apparaten waarop de persoonsgegevens binnenkomen en bewaard worden.
 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen en het regelmatig verversen van de wachtwoorden van het patiëntenadministratie systeem.
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De back-up bevat een wachtwoord en via een status mail wordt kenbaar gemaakt dat de back-up is voltooid. – Beveiligingssoftware is aanwezig. Het Extern inloggen gaat via TLS (default SHA/RSA (2048bits) versleuteling) met een self-signed certificate op de server zelf. De website heeft TLS/SSL

Inzage, wijzigingen, rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, dan wel te wijzigen of te verwijderen. Eveneens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veranderingen

Eventuele wijzigingen in de website, de zorgverlening of van wettelijke bepalingen en eisen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy verklaring te raadplegen.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met Nynke Blom via nynke@sinnig.nl