Algemene informatie

Praktijk Sinnig is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Dit houdt in dat uw behandelend therapeut gediplomeerd is conform de eisen van de beroepsvereniging. Praktijk Sinnig staat geregistreerd in het kwaliteitsregister RBCZ en weet zich gehouden aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO.

Behandeling

  • Bij de intake wordt door de therapeut een dossier aangemaakt m.b.t. relevante gegevens van de cliënt. Tijdens de intake maakt de therapeut in overeenstemming met de cliënt afspraken over de te volgen stappen in de periode van behandeling.
  • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van het dossier en de daarin verstrekte gegevens. De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Derden (bv. de behandelend arts of collega-behandelaar) hebben alleen inzage met instemming van de cliënt.
  • Alle eventuele nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.
  • Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. Ook kan de cliënt de behandeling eenzijdig beëindigen indien hij/zij voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. De therapeut kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, maar wel met opgave van duidelijke reden(en). De therapeut zal in dit geval advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of terug verwijzen naar de (huis)arts.
  • Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw behandeling, dan kunt u zowel schriftelijk als mondeling een klacht indienen bij de behandelend therapeut. Uw klacht wordt dan conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verder in behandeling genomen.
  • Betaling van de behandeling geschiedt door binnen 14 dagen de nota die na afloop van de behandeling meegegeven, opgestuurd of gemaild wordt te voldoen.
  • Voor een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is geannuleerd wordt € 50,00 in rekening gebracht. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Vergoeding

In veel gevallen worden de behandelingen (deels) vergoed als u een aanvullend pakket bij uw zorgverzekering heeft afgesloten. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Als u de verzekeraar belt omtrent vergoeding wordt er vaak gevraagd naar de AGB-praktijk 90-061772 of AGB- zorgverlener 90-102307.